Pages catalogue
Monnaies
Ateliers
Alliages
Métaux
Devises
Ma collection
Profil
Membres
Gérer
Fiche
Échanger
Outils
Listes
Convertisseur
Usual
Ventes
Ventes
Acheter
Espace
Ateliers - Empire
Choisissez un pays
Chine
Atelier Nombres
Pays Séries Types Millésimes Production
Chekiang : Chekiang 1896-1924 0 0 0 0 0
Fukien : Foochou 1796-1932 2 4 28 34 1 154 538 000
Honan : Honan 1905-1931 2 3 14 15 412 650 000
Hunan : Hunan 1897-1922 2 4 52 55 596 445 000
Hupey : Hupey 1851-1920 0 0 0 0 0
Kwangsi : Kwangsi 1890-1949 0 0 0 0 0
Hangzhou : Hangzhou 1645-1930 0 0 0 0 0
Kweichow : Kweichow 1888-1949 0 0 0 0 0
Shensi : Shensi 1904-1928 0 0 0 0 0
Sinkiang : Sinkiang 1905-1949 0 0 0 0 0
Szechuan : Szechuan 1893-1932 0 0 0 0 0
Yunnan : Yunnan 1908-1949 0 0 0 0 0
Beijing : Hupu - Board of Revenue 1723-1908 0 0 0 0 0
Beijing : Kungpu - Board of Public 1662-1908 0 0 0 0 0
Soochow : Soochow 1662-1908 0 0 0 0 0
Canton : Canton 1662-1908 0 0 0 0 0
Ch'angsha : Ch'angsha 1662-1908 0 0 0 0 0
Tungch'uan : Tungch'uan 1796-1908 0 0 0 0 0
Kweiyang : Kweiyang 1723-1908 0 0 0 0 0
Chih : Chih 1796-1909 0 0 0 0 0
Chihli : Chihli 1796-1899 0 0 0 0 0
Xi'an : Xi'an 1736-1861 0 0 0 0 0
Wuch'ang : Wuch'ang 1662-1820 0 0 0 0 0
Nanch'ang : Nanch'ang 1723-1908 0 0 0 0 0
Kuelin : Kuelin 1662-1908 0 0 0 0 0
Chengdu : Chengdu 1723-1908 0 0 0 0 0
T'aiyüan : T'aiyüan 1662-1908 0 0 0 0 0
Ürümqi : Ürümqi 1821-1908 0 0 0 0 0
Paoting : Paoting 1736-1908 0 0 0 0 0
Chingkian : Chingkian 1909-1911 1 1 17 21 402 048 060
Fengtien : Fengtien 1897-1909 1 2 13 21 240 008 000
Kiangnan : Kiangnan 1898-1911 0 0 0 0 0
Kirin : Kirin 1885-1912 0 0 0 0 0
Kashgar : Kashgar 1851-1911 0 0 0 0 0
Taiwan : Taiwan 1893-1894 0 0 0 0 0
Ch'eng-te : Ch'eng-te 1851-1861 0 0 0 0 0
Zhengzhou : Zhengzhou 1851-1908 0 0 0 0 0
Lanzhou : Lanzhou 1851-1874 0 0 0 0 0
Jinin : Jinin 1851-1861 0 0 0 0 0
Aksou : Aksou 1736-1908 0 0 0 0 0
Yinin : Yinin 1736-1874 0 0 0 0 0
Ti-Hua : Ti-Hua 1851-1861 0 0 0 0 0
Kucha : Kucha 1736-1908 0 0 0 0 0
Yarkand : Yarkand 1736-1874 0 0 0 0 0
Taipei : Taipei 1736-1874 0 0 0 0 0
Yun : Yun 1821-1908 0 0 0 0 0
Chou : Chou 1851-1874 0 0 0 0 0
Fuchou : Fuchou 1662-1820 0 0 0 0 0
Yünnan-fu : Yünnan-fu 1723-1820 0 0 0 0 0
Wuhan : Wuhan 1821-1908 0 0 0 0 0
Ching : Ching 1875-1908 0 0 0 0 0
Ku : Ku 1875-1908 0 0 0 0 0
Shenyang : Shenyang 1875-1908 0 0 0 0 0
Nanking : Nanking 1853-1864 0 0 0 0 0
Ushi : Ushi 1736-1795 0 0 0 0 0
Khotan : Khotan 1736-1795 0 0 0 0 0
Chinang-fu : Chinang-fu 1723-1795 0 0 0 0 0
Kungch'ang : Kungch'ang 1723-1735 0 0 0 0 0
K'aifeng : K'aifeng 1723-1735 0 0 0 0 0
Anhui : Anhui 1723-1735 0 0 0 0 0
Chichou : Chichou 1662-1722 0 0 0 0 0
Ningpo : Ningpo 1662-1722 0 0 0 0 0
Kuangchou : Kuangchou 1662-1722 0 0 0 0 0
Tientsin : Atelier central de Chine 1888-1911 1 4 49 70 2 756 437 700
Nanking : Jiāngníng 1648-1661 1 1 3 3 351 000 000
Anking (Anhwei) : Atelier moderne de Anking 1897-1909 0 0 0 0 0
Chekiang : Atelier moderne de Chekiang 1906 0 0 0 0 0
Chihli : Atelier moderne de Chihli 1906-1908 0 0 0 0 0
Mukten (Fengtien) : Atelier moderne de Mukten 1905-1909 0 0 0 0 0
Foochow (Fukien) : City mint 1906-1909 0 0 0 0 0
Kaifeng (Honan) : Atelier moderne de Kaifeng 1906-1911 0 0 0 0 0
Changsha (Hunan) : Atelier moderne de Changsha 1906 0 0 0 0 0
Wuchang : Chang 1650-1909 0 0 0 0 0
Shanghai (Kiangnam) : Atelier moderne de Shanghai 1906-1908 0 0 0 0 0
Nanchang (Kiangsi) : Atelier moderne de Nanchang 1906-1909 0 0 0 0 0
Chingkiang (Kiangsu) : Atelier moderne de Chingkiang 1906 0 0 0 0 0
Guangzhou (Kwangtung) : Atelier moderne de Guangzhou 1906-1909 0 0 0 0 0
Tsinan (Shantung) : Atelier moderne de Tsinan 1906 0 0 0 0 0
Chengdu (Szechuan) : Atelier moderne de Chengdu 1906-1909 0 0 0 0 0
Kunming (Yunnan) : Atelier moderne de Kunming 1906 0 0 0 0 0
Yunan Szechuan : Yunan Szechuan 1906 0 0 0 0 0
Jilin (Kirin) : Jilin (Kirin) 1909-1910 0 0 0 0 0
Chine (plusieurs villes) : China Banknote Printing and Minting Corporation 1644-2015 2 8 47 61 1 072 470 255 000
Pékin : Le bureau des revenus 1645-1661 0 0 0 0 0
Pékin : Le bureau du travail 1645-1661 0 0 0 0 0
Fúzhōu : Fú 1651-1656 0 0 0 0 0
Kāifēng : Hé 1647-1661 0 0 0 0 0
Jīngzhōu : Jīng 1646-1653 0 0 0 0 0
Xiāngyáng : Xiāng 1650-1652 0 0 0 0 0
Jǐnán : Dōng 1649-1661 0 0 0 0 0
Lín qīng : Lín 1644-1661 0 0 0 0 0
Dàtóng : Tóng 1645-1661 0 0 0 0 0
Tàiyuán : Yuán 1645-1661 0 0 0 0 0
Yanghé : Yang 1649-1657 0 0 0 0 0
Yán suī : Yán 1645-1651 0 0 0 0 0
Jìzhōu : Jì 1645-1661 0 0 0 0 0
Mìyún : Yún 1645-1657 0 0 0 0 0
Xuānhuà : Xuān 1644-1661 0 0 0 0 0
Xī'ān : Shǎn 1653-1661 0 0 0 0 0
Xi : Xi 1660-1661 0 0 0 0 0
Chine
Chekiang : Chekiang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Fukien : Foochou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Honan : Honan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Hunan : Hunan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Hupey : Hupey
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kwangsi : Kwangsi
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Hangzhou : Hangzhou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kweichow : Kweichow
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Shensi : Shensi
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Sinkiang : Sinkiang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Szechuan : Szechuan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yunnan : Yunnan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Beijing : Hupu - Board of Revenue
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Beijing : Kungpu - Board of Public
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Soochow : Soochow
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Canton : Canton
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ch'angsha : Ch'angsha
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Tungch'uan : Tungch'uan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kweiyang : Kweiyang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chih : Chih
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chihli : Chihli
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Xi'an : Xi'an
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Wuch'ang : Wuch'ang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Nanch'ang : Nanch'ang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kuelin : Kuelin
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chengdu : Chengdu
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
T'aiyüan : T'aiyüan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ürümqi : Ürümqi
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Paoting : Paoting
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chingkian : Chingkian
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Fengtien : Fengtien
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kiangnan : Kiangnan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kirin : Kirin
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kashgar : Kashgar
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Taiwan : Taiwan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ch'eng-te : Ch'eng-te
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Zhengzhou : Zhengzhou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Lanzhou : Lanzhou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Jinin : Jinin
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Aksou : Aksou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yinin : Yinin
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ti-Hua : Ti-Hua
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kucha : Kucha
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yarkand : Yarkand
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Taipei : Taipei
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yun : Yun
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chou : Chou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Fuchou : Fuchou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yünnan-fu : Yünnan-fu
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Wuhan : Wuhan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ching : Ching
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ku : Ku
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Shenyang : Shenyang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Nanking : Nanking
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ushi : Ushi
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Khotan : Khotan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chinang-fu : Chinang-fu
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kungch'ang : Kungch'ang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
K'aifeng : K'aifeng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Anhui : Anhui
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chichou : Chichou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Ningpo : Ningpo
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kuangchou : Kuangchou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Tientsin : Atelier central de Chine
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Nanking : Jiāngníng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Anking (Anhwei) : Atelier moderne de Anking
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chekiang : Atelier moderne de Chekiang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chihli : Atelier moderne de Chihli
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Mukten (Fengtien) : Atelier moderne de Mukten
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Foochow (Fukien) : City mint
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kaifeng (Honan) : Atelier moderne de Kaifeng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Changsha (Hunan) : Atelier moderne de Changsha
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Wuchang : Chang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Shanghai (Kiangnam) : Atelier moderne de Shanghai
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Nanchang (Kiangsi) : Atelier moderne de Nanchang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chingkiang (Kiangsu) : Atelier moderne de Chingkiang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Guangzhou (Kwangtung) : Atelier moderne de Guangzhou
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Tsinan (Shantung) : Atelier moderne de Tsinan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chengdu (Szechuan) : Atelier moderne de Chengdu
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kunming (Yunnan) : Atelier moderne de Kunming
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yunan Szechuan : Yunan Szechuan
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Jilin (Kirin) : Jilin (Kirin)
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Chine (plusieurs villes) : China Banknote Printing and Minting Corporation
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Pékin : Le bureau des revenus
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Pékin : Le bureau du travail
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Fúzhōu : Fú
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Kāifēng : Hé
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Jīngzhōu : Jīng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Xiāngyáng : Xiāng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Jǐnán : Dōng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Lín qīng : Lín
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Dàtóng : Tóng
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Tàiyuán : Yuán
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yanghé : Yang
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Yán suī : Yán
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Jìzhōu : Jì
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Mìyún : Yún
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Xuānhuà : Xuān
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Xī'ān : Shǎn
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
Xi : Xi
Pays : 0
Série : 0
Type : 0
Millésime : 0
Production : 0
up
Pays
Régimes
Séries
Types
Millésimes